Polityka prywatności Academy47 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(English Version of Privacy Policy can be found below the Polish version)

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Academy47 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000927172 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN posiadająca NIP: 5252880776, REGON: 520213578; reprezentowana przez Ewę Wysocką Prezes Zarządu, (zwana dalej „Administratorem” lub „Academy47”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na powyższy adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: [email protected]

II. Przetwarzanie danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, dokładając wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. Dane są zbierane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, mogą zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który dokonał zgłoszenia Twojego udziału w szkoleniach, zostać pozyskane z zasobów internetowych, w tym portali społecznościowych, w których samodzielnie zamieścili Państwo swoje profile zawodowe i publicznie dostępnych rejestrów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”).

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz zakres danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych określa art.6 RODO, który reguluje ogólne zasady zgodności przetwarzania danych osobowych. W każdym przypadku Administrator przetwarza dane istotne dla sprawy i w celu, dla którego zostały zebrane, zapewniając ich odpowiednią ochronę. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności w związku ze świadczeniem usług.

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 1. nawiązania kontaktu z Tobą, gdy chcesz skorzystać z naszych usług lub produktów i otrzymać o nich informację lub zadać nam pytanie i przekazujesz Academy47 swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, przesłanie oferty lub podjęcie działań, gdy rozważasz zakupić usługę oferowaną przez Academy47.
 2. marketingu, promocji i reklamy działalności, produktów i usług własnych oferowanych przez Academy47, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie na podany adres e-mail w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę, na podstawie zgody i nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody;
 3. wysyłki newslettera z Platfrormy Szkoleniowej oraz strony https://academy47.com pod warunkiem zapisania się na newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do momentu rezygnacji z usługi newslettera;
 4. marketingu, promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez naszych partnerów biznesowych to jest Tribe47 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Talent47 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w tym przesyłania newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę na podstawie zgody i nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody;
 5. zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych pomiędzy Nami umów oraz rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
 6. podejmowania w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na takie działanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 7. zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania Platformy Szkoleniowej znajdującego się na stronie https://academy47.com pod linkiem https://learn.academy47.com co jest naszym prawnie usprawiedliwionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 8. określenia grup docelowych reklam oraz innych aktywności jako użytkownika Platformy Szkoleniowej przy pomocy narzędzi do pomiaru skuteczności działań marketingowych online – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu;
 9. monitorowania Twojej aktywności na stronie https://academy47.com oraz w mediach społecznościowych Academy47 i w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb oraz ulepszania świadczonych przez nas usług, przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora, jednakże nie dłużej niż do wniesienia sprzeciwu;
 10. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu spełnienia tych obowiązków;
 11. ochrony przed roszczeniami i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora do czasu wygaśnięcia prawa do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 12. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -prawnie uzasadniony interes Administratora i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 13. zarządzania Stroną internetową Administratora oraz kontami użytkowników Platformy Szkoleniowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -prawnie uzasadniony interes Administratora ;
 14. tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 15. obsługi zewnętrznych kanałów płatności internetowych za zakupione usługi Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie danych w celu dostosowania treści przez Academy 47 do Twoich zainteresowań i oczekiwań, w tym profilowanie są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu naszych usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić prawidłowe świadczenie usług.

Możemy przetwarzać następujący zakres Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, adres zamieszkania, numer telefonu, dane do płatności, dane do założenia konta na Platformie Szkoleniowej. Możemy przetwarzać także złożone zamówienia, historię złożonych zamówień, reklamacji, jak również inne dane, które mogą zostać przez Ciebie dodatkowo dobrowolnie podane a zawarte w ankietach wypełnianych i przesyłanych do Administratora, a w szczególności informacje o miejscu pracy, specjalizacji, stanowisku w firmie, doświadczeniu zawodowym, zainteresowaniach zawodowych.

IV. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu świadczenia usług jest dobrowolne jednakże w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania umowy – świadczenia usług , podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa może nie zostać zawarta.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Wyrażenie zgody na podejmowanie w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie, jest dobrowolne.
Podanie niektórych informacji jest również obowiązkiem prawnym, np. niezbędne do wystawienia faktury, rozliczenia uiszczonych opłat.

V. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator udostępnia dane organom Administratora, pracownikom i współpracownikom oraz w niektórych przypadkach osobom trzecim, dostawcom usług prawno-księgowych, firmom kurierskim i transportowym, dostawcom systemów i sprzętu IT na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia przez ww. podmioty odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy publiczne w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej. Udostępniamy dane wyłącznie na pisemne, uzasadnione żądanie organu wystosowane w indywidualnej sprawie.

Kiedy osobiście udostępniasz dane osobowe:

Współpracujemy z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych lub danych nieosobowych, na przykład instytucje płatnicze umożliwiające realizację przez Ciebie płatności za Usługę. Administrator oświadcza, że ​​umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem platformy płatniczej oferowanej przez Spiffy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, adres PO Box 599 Tempe, AZ 85280 oraz Stripe Technology Europe, Limited w Irlandii, które świadczą wszystkie usługi lub niektóre usługi z systemów znajdujących się w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym, Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Stripe oświadcza, że ​​posiada odpowiednie zabezpieczenia i środki zgodności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych poza Wielką Brytanię, EOG i Szwajcarię. Środki Stripe obejmują zaktualizowane standardowe klauzule umowne (SCCs) Komisji Europejskiej w celu uwzględnienia międzynarodowych transferów danych. SCCs obejmują przekazywanie od administratorów lub podmiotów przetwarzających w UE/EOG (lub w inny sposób podlegających RODO) do administratorów lub podmiotów przetwarzających mających siedzibę poza UE/EOG (i niepodlegających RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez ww. podmioty można znaleźć pod adresem https://spiffy.co/legal/privacy/ i https://stripe.com/en-pl/privacy oraz pod odnośnikami do tych stron.

VI. Okres przetwarzania danych

Jeżeli dane osobowe są zbierane w celu zawarcia umowy i realizacji umowy, dane osobowe przetwarzane są od momentu zbierania danych do rozwiązania umowy lub wykonania umowy po jej rozwiązaniu. W przypadku zbierania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wykonywania obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia tych celów lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w tych celach. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania do czasu wniesienia sprzeciwu. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi jednak świadczenie przez Academy47 usług i oferowania produktów z uwzględnieniem celów przetwarzania, czy otrzymywanie informacji handlowo-marketingowej.
  1. Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Tobie następujące prawa:
   a) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust 3 RODO). Zgodę można odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
  2. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są twoje dane osobowe. Jeżeli dane o Tobie są przetwarzane, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  3. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  4. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  5. do usunięcia danych – żądania usunięcia twoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  6. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty, sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Academy47 nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  7. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Ciebie, które dostarczyłeś Academy47, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie twojej zgody lub zawartej umowy oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  8. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania, wówczas Academy47 dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Twoje interesy będą ważniejsze od interesów Administratora, Academy47 będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych w tych celach, Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim i twoje dane nie będą przetwarzane w tych celach (art. 21 RODO).
 1. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce od 25 maja 2018 roku organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych.

Academy47 ​​korzysta z usług (narzędzi) oferowanych przez globalnych dostawców takich jak Google LLC (adres: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ), Google Ireland Limited ( adres: Gordon House Barrow St Dublin 4, Irlandia), Facebook Ireland (adres: Facebook Ireland (Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia) Facebook, Inc. (adres; 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA), ActiveCampaign LLC. (adres: 1 North Dearborn St 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA) z siedzibą w USA. W celu świadczenia usług szkoleniowych Academy47 korzysta z platformy (narzędzi) oferowanej przez Thinkific Labs Inc. 400 – 369 Terminal Ave, Vancouver, BC V6A 4C4. W związku z powyższym Academy47 informuje, iż zgodnie z warunkami świadczenia usług przez Thinkific Labs Inc., Thinkific Labs Inc. zapewnia, że każde przekazywanie danych odbywa się zgodnie z przepisami, w tym przekazywaniem danych do krajów, w których Komisja Europejska podjęła „decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony” danego kraju w którym siedzibę ma odbiorca, lub transfery objęte są „odpowiednim” zabezpieczenia”, w tym np. standardowe klauzule umowne. Szczegółowa infromacje o przetwarzaniu danych użytkowników znajdują się na stronie https://www.thinkific.com/legal/.

Twoje dane osobowe mogą być więc udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Powyższe podmioty gwarantują, że wdrożyły odpowiedni poziom ochrony oraz odpowiednie zabezpieczenia wynikające z RODO. Odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje zawarcie umów w przedmiocie przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską. W razie pytań odnośnie przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy się skontaktować z Nami pod adresem [email protected].

IX. Forma przetwarzania

Twoje dane osobowe będą profilowane, a także profilowane automatycznie. Twoje dane będą przetwarzane automatycznie w celu oceny niektórych Twoich informacji, w szczególności analizy Twoich osobistych preferencji, zachowań i zainteresowań. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowań na naszych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Pomimo tego, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane automatycznie, podobnie jak forma ich profilowania, nie będzie to jednak miało skutku prawnego ani podobnego wpływu na Twoją sytuację i podejmowanie decyzji.

X. Polityka plików cookies

Polityka plików cookies znajduje się pod adresem https://academy47.com/cookies. Jednocześnie informujemy, iż dane zawarte w cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie, z którego korzystasz. Jeżeli nie chcesz, aby jakiekolwiek cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz to zmienić to w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz w ten sposób również usunąć w całości dane zapisane w postaci plików cookies.

XI. Kontakt z Academy47 w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym w celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

XI. Informacje końcowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są aktualizowane w celu dostosowania ich do prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa. bądź rozwojem funkcjonalności Platformy Szkoleniowej będą niezwłocznie komunikowane poprzez ogłoszenie na stronie Platformy Szkoleniowej lub w wiadomości e-mail przesłanej Tobie, jeśli posiadasz konto na Platformie Szkoleniowej.

Na Platformie Szkoleniowej znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych takich jak Youtube, Facebook, Instagram nienależących do Academy47. Academy47 nie ingeruje i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali. Osoby, które korzystają z przekierowania obowiązują będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych w tym ich przekazywanie , polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych, ich bezpieczeństwa przez inne podmioty a w szczególności dostawców serwisów społecznościowych takich jak Youtube, Facebook, Instagram.

Privacy Policy – English Version

Privacy policy of Academy47 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. The Controller of personal data

The Controller of personal data is Academy47 Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, entered in the register of businesses held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000734938, represented by Ewa Wysocka – the President of the Management Board, (hereinafter referred to as “the Controller” or “Academy47). Contact with the Controller is possible by post to the above address of the Controller’s registered office or by e-mail: [email protected].

II. Data processing

In connection with its business activity, the Controller collects and processes personal data, making every effort to ensure that the processed personal data is adequately secured. Data is collected directly from data subjects, can be obtained from the person or entity that applied for your participation in training, and can be obtained from online resources, including social networks, in which you have independently posted your professional profiles and publicly available registers subject to applicable law, in particular, the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (“the GDPR”).

III. Purposes and legal basis for data processing and the range of data

The legal basis for personal data processing is defined in Article 6 of the GDPR which governs general rules on compliance with personal data processing. In any case, the Controller shall process the data relevant to a given case and for the purpose for which it was collected, ensuring its appropriate protection.
The controller processes the personal data for the purposes related to the conducted business activity in particular in order to:

 1. establish contact with you, if you want to use our services or products, receive information about them, or ask us a question and you provide Academy47 with your personal data by means of contact forms available on our websites pursuant to Article 6 (1) point f of the GDPR, i.e. the Controller’s legitimate interest which is in providing answers to the question asked, sending an offer about product and services or undertaking activities aimed at concluding an agreement when you consider purchasing services offered by Academy47.
 2. market, promote and advertise activities, products, and own services offered by Academy47 by sending commercial information by means of electronic communication to the e-mail address provided, in the case of persons who have given their consent based on the consent and no longer than until they withdraw their consent;
 3. send the newsletter from Training Platform, the website https://academy47.com, provided that you subscribe to the newsletter, pursuant to art. 6 sec. 1 lit. b) GDPR and no longer than until you unsubscribe from the newsletter service;
 4. market, promote, and advertise activities, products, and services offered by our business partners, i.e. Tribe47 Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw and Talent47 Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw by sending commercial information also newsletters by means of electronic communication to the e-mail address provided, in the case of persons who have given their consent based on the consent and no longer than until they withdraw their consent;
 5. conclude and properly perform the agreement for the provision of services concluded between Us and to handle complaints – on the basis of Article 6 (1) (b) of the GDPR and not further than until the expiry of those agreements;
 6. make automated decisions in relation to you in individual cases, including decisions based on profiling – only if you have given your consent to such action, on the basis of Article 6(1)(a) of the GDPR and no longer than until you withdraw your consent;
 7. ensure security and proper functioning of the Training Platform located at https://academy47.com under the link https://learn.academy47.com which is our legal justified interest – on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR – the Controller’s legitimate interest and no longer than for the time necessary to realize the indicated purpose or to object to the processing of data in a situation where the Controller is unable to prove the grounds overriding the rights and freedoms of the person making the objection;
 8. determine the target groups of advertisements and other activities as a user of the Training Platform using tools to measure the effectiveness of online marketing activities – on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR -the Controller’s legitimate interest but no longer than until you raise an objection;
 9. monitor your activity on https://academy47.com and on Academy47’s social media accounts in order to adapt the content displayed to your needs and to improve the services, for this purpose in some cases, we use profiling – on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR – the Controller’s legitimate interest, but no longer than until you raise an objection;
 10. fulfill legal obligations incumbent on the Controller on the basis of Article 6(1)(c) of the GDPR no longer until these obligations are fulfilled ;
 11. protect against claims and vindication of possible claims on the basis of Article 6(1)(f) the GDPR – the Controller’s legitimate interest not longer than until the expiry of the right to defense or pursuing any claims;
 12. for archival and evidential purposes, in order to secure information that can be used to prove facts – on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR – the Controller’s legitimate interest and no longer than for the time necessary to realize the indicated purpose or to object to the processing of data in a situation where the Controller is unable to prove the grounds overriding the rights and freedoms of the person making the objection;
 13. manage the Controller’s Website and the Training Platform user accounts – on the basis of Article 6(1)(f)GDPR – the Controller’s legitimate interest and no longer than the time necessary to realize the indicated purpose or to object to the processing of data in a situation where the Controller is unable to prove the grounds overriding the rights and freedoms of the person making the objection;
 14. create Users’ own databases – on the basis of Article 6(1)(f ) of the GDPR – the Controller’s legitimate interest and no longer than the time necessary to realize the indicated purpose or to object to the processing of data in a situation where the Controller is unable to prove the grounds overriding the rights and freedoms of the person making the objection;
 15. handle external online payment channels for the Controller’s purchased services – on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR – the Controller’s legitimate interest and no longer than for the time necessary to realize the indicated purpose or to object to the processing of data in a situation where the Controller is unable to prove the grounds overriding the rights and freedoms of the person making the objection.

Where the processing of your personal data is based on your consent, you have the right to withdraw that consent at any time, but this will not affect the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

The processing of data to tailor content by Academy 47 to your interests and expectations, including profiling is necessary to ensure that our services are relevant. Failure to collect your personal data for these purposes may prevent us from properly providing our services.
We may process the following range of your personal data: name, surname, email address, IP address, residential address, telephone number, and payment details provided by the Orderer or other Training Platform user to create an account on the Training Platform. We may also process orders placed, history of orders placed, complaints, as well as other data that may be additionally voluntarily provided by you and included in surveys completed and sent to the Controller, in particular information about your place of work, specialization, job role, professional experience, professional interests.

IV. Requirement to provide data

Providing data in order to provide services is voluntary, however, in the extent to which data is processed in order to perform the contract – the provision of services, providing data is a condition for the conclusion of the contract. In case of failure to provide personal data, the contract may not be concluded.

Giving consent for automated decisions to be taken with regard to you in individual cases, including decisions based on profiling, is voluntary.

Providing some information is also a legal obligation, e.g. necessary to issue an invoice, and settle the fees paid.

V. Data recipients

In connection with the conducted business activity, the Controller discloses the data to bodies of the Controller, employees, and associates and in some cases to third parties, in particular, to legal and accounting service providers, couriers and transport companies, providers of IT systems and equipment on the basis of relevant contracts for entrusting the processing of personal data and ensuring by the above-mentioned entities of adequate technical and organizational measures ensuring data protection. We disclose your personal data if requested by authorized public authorities in connection with their legal obligation to perform a public function. We provide data only upon a written, justified request of authority in an individual case.

When you disclose, provide personal data yourself

We cooperate with entities that do not act solely on our behalf and set the purposes and methods of processing your personal data or non-personal data themselves, for example, payment institutions that enable you to make payments for the Service.

The Controller declares that it allows you to make payments via the payment platform offered by Spiffy with the seat in the United States of America, address PO Box 599 Tempe, AZ 85280, and Stripe Technology Europe, Limited. in Ireland, which provides all services or some services from the systems located in the European Union / European Economic Area, the United States or other countries. Stripe declares that it has appropriate safeguards and compliance measures to ensure an adequate level of protection of personal data transferred outside the UK, EEA, and Switzerland. Stripe’s measures include the updated EU Commission’s Standard Contractual Clauses (SCCs) to accommodate international data transfers. SCCs cover transfers from controllers or processors in the EU/EEA (or otherwise subject to the GDPR) to controllers or processors established outside the EU/EEA (and not subject to the GDPR). Detailed information on data processing by the above-mentioned entities can be found at https://spiffy.co/legal/privacy/ and https://stripe.com/en-pl/privacy and at the links to these pages.

VI. Data processing period

If personal data is collected for the purpose of concluding an agreement, the personal data is stored from the moment of data collecting until the contract termination or contract performance after the moment of its termination. In the case of personal data collection in order to fulfill obligations resulting from the law, the data shall be kept for the period of fulfilling obligations and tasks resulting from individual law provisions. In the case of personal data processing for the purposes of the legitimate Controller’s interests, the data shall be kept for no longer than is necessary to achieve these aims or until a reasoned objection is raised to the processing for such purposes.

In the case of personal data collected on the basis of consent, until the consent is revoked.

If personal data is processed for direct marketing purposes, including profiling until the objection is raised.

The period of personal data processing may be extended when the processing is necessary to establish, assert or defend against a possible claim, and after that period only if required by law and to the extent required by law.

VII. Rights related to personal data processing

 1. The provision of personal data by you is voluntary. However, failure to provide personal data will prevent Academy47 from providing services and offering products with regard to the purposes of the processing, or from receiving commercial and marketing information.
 2. As a data subject, you have the following rights:
  1. to withdraw consent at any time but the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal (Article 7 (3) of the GDPR). The consent may be revoked at any time by sending an e-mail to the following address: [email protected].
  2. access – to obtain confirmation from the Controller as to whether your personal data are being processed. If your data are processed, you are entitled to access them and obtain the following information: about the purposes of the processing, the categories of personal data, the recipients or categories of recipients to whom the data have been or will be disclosed, the period of data retention or the criteria for their determination, the data subject’s right to request rectification, erasure or restriction of personal data processing and to object to such processing (Article 15 of the GDPR);
  3. to obtain a copy of the data – to obtain a copy of the Data undergoing processing, where the first copy is free of charge, and for subsequent copies, the controller may charge a reasonable fee arising from the administrative costs (Article 15(3) of the GDPR)
  4. to rectification – request rectification of personal data concerning you that is inaccurate or completion of incomplete data (Article 16 of the GDPR ;
  5. to erasure – to request the erasure of your personal data if the Controller no longer has a legal basis for processing them or the data is no longer necessary for the purposes of the processing (Article 17 of the GDPR)
  6. to restriction of processing – request to restrict the processing of your personal data (Article 18 of the GDPR) when:
   1. you question the correctness of the personal data – for a period allowing the Controller to check the correctness of the data,
   2. the processing is unlawful and you object to the erasure of the data by requesting the restriction of its use,
   3. Academy47 no longer needs the data, but they are needed to establish, assert or defend claims,
   4. you have objected to the processing – until it is established whether the Controller’s legitimate grounds override the grounds for the objection;
  7. to data portability – to receive personal data concerning you that you have provided to Academy47 in a structured, commonly used and machine-readable format and to request that these data are sent to another Data Controller, if the data are processed on the basis of your consent or a concluded agreement and if the data are processed by automated means (Article 20 of the GDPR);
  8. to object to the processing of personal data for the legitimate purposes of the Controller, on grounds relating to your particular situation, including profiling. The Academy47 shall then assess the existence of valid legitimate grounds for the processing which override the interests, rights, and freedoms of the data subject, or grounds for the establishment, exercise, or defense of claims. If according to the assessment, your interests outweigh the interests of the Controller, Academy47 shall be obliged to cease processing the data for these purposes. If personal data are processed for direct marketing purposes on the basis of the Controller’s legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR), you have the right to object at any time to the processing of personal data for the purposes of such marketing, including profiling, to the extent which processing is related to such direct marketing and your data will not be processed for these purposes (Article 21 of the GDPR).
 3. In addition, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. In Poland, since 25 May 2018, the supervisory authority is the President of the Office for Personal Data Protection.

VIII. Transfer of your personal data

Academy47 uses services (tools) offered by global providers such as Google LLC (address: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), Google Ireland Limited ( address: Gordon House Barrow St Dublin 4, Ireland), Facebook Ireland (address: Facebook Ireland (Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland) Facebook, Inc. (address; 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA), ActiveCampaign LLC. (address: 1 North Dearborn St 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA) based in the USA. In order to provide training services, Academy47 uses the platform (tools) offered by Thinkific Labs Inc. 400 – 369 Terminal Ave, Vancouver, BC V6A 4C4. Therefore Academy47 would like to inform you that, in accordance with the terms of service provided by Thinkific Labs Inc. Thinkific ensures that any transfer of personal data is done in accordance with regulations including transfers to countries where the European Commission reached an “adequacy decision” about the country where the receiver is based, or transfers being covered by “appropriate safeguards” including, for example, standard contractual clauses.

Your personal data may therefore be made available outside the European Economic Area (EEA), in particular to the United States. The above entities warrant that they have implemented an adequate level of protection and appropriate safeguards under the GDPR. An adequate level of protection for the processing of personal data outside the EEA is guaranteed by entering into agreements on data processing based on standard contractual clauses approved by the European Union. If you have any questions about the transfer of data outside the European Economic Area, please contact Us at [email protected].

IX. Form of processing

Your personal data will be profiled and also profiled automatically. Your data will be processed automatically to evaluate some of your information, in particular, to analyze your personal preferences, behaviors, and interests. In addition, when profiling, we take into account statistical data on the behavior on our websites and social media.

Your personal data will be processed automatically, as will the form of its profiling, however, it will not have any legal effect or similar effect on your situation and making decisions.

X. Cookies Policy

The cookie policy can be found at https://academy47.com/cookies. We would also like to inform you that the data contained in the cookies do not allow for the direct identification of an individual. They allow only to identify the device you use. If you do not want any cookies to be stored on your device, you can change this in the settings of your web browser. You can also delete all data stored in the form of cookies.

XI. Contact with Academy47 regarding your Personal Data

In matters relating to the processing of personal data, please contact us at the e-mail address [email protected] or in writing to the Controller’s address.

XII. Final information

Information about the processing of personal data is updated to conform to the Controller’s business activities.

This Privacy Policy is currently verified and updated. Any update to this Privacy Policy caused by changes in the law or the development of the functionality of the Training Platform will be immediately communicated by an announcement on the website of the Training Platform or by an email sent to you if you have an account on the Training Platform.

The Training Platform includes external links leading to external websites or social networking websites such as Youtube, Facebook, and Instagram, which do not belong to Academy47. Academy47 does not interfere and is not responsible for the processing of personal data by entities that own these social websites. Persons who use the redirect shall also be bound by the privacy and cookie policies published by controllers of the external websites The Controller is not responsible for the processing of data, including their transfer to other controllers, especially by Youtube, Facebook, Instagram, their privacy policy, personal data security of processing by Youtube, Facebook, Instagram.